اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 متفرقه

درخواست‌های متفرقه خود را از طریق این دپارتمان پیگیری نمایید.

 دپارتمان فنی

کلیه امور و مشکلات فنی را از طریق این دپارتمان پیگیری نمایید.

 واحد مالی

کلیه درخواست‌های مربوط به خرید، تمدید، فاکتورها و ... را از طریق این بخش دنبال کنید.